fbpx
preloader

Polityka prywatności

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Hamera prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kompot Studio Magdalena Hamera, NIP: 6562143883, ul. Józefa Poniatowskiego 5/7, 87-100 Toruń.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: hello@kompotstudio.com

II Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Przesłania oferty w przypadku wyrażenia takiej chęci poprzez podanie swojego imienia i adresu e-mail w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej lub bezpośrednio wysłania na moją skrzynkę e-mail takiego zapytania. W celu nawiązania współpracy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub bezpośredniego wysłania wiadomości e-mail, zgadzają się Państwo na działania
  o charakterze marketingowym.
  1. Zawarcia, a następnie wykonania umowy, a w szczególności do:
   1. umożliwienia świadczenia usługi,
   1. kontaktowania się z Państwem w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
   1. realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy.
  1. Wypełnienia obowiązku prawnego w sprawach wynikających
   z wystawiania i   przekazania   faktur, prowadzenia   ksiąg   rachunkowych
   i dokumentacji podatkowej.
  1. Realizacji marketingu skierowanego do Państwa jako moich klientów w celach handlowych oraz reklamowych, w związku z oferowanymi przeze mnie usługami na podstawie uzasadnionego interesu jakim jest budowanie relacji z klientami.
  1. Dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami polegającym na ochronie przysługujących mi praw w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

III Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów. W związku z tym, w razie potrzeby, przekazuje Państwa dane osobowe współpracującym ze mną podmiotom takim jak biura księgowo-rachunkowe czy też dostawcy rozwiązań informatycznych. 

Może się również zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będę musiała przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom. Niemniej ze swojej strony zapewniam, że każdy taki przypadek żądania udostępnienia danych osobowych będzie przeze mnie starannie i wnikliwie przeanalizowany, tak aby Państwa dane osobowe nie zostały przekazanie osobie lub podmiotowi do tego nieuprawnionemu.

IV Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. *

*konieczne jest zweryfikowanie czy dane osobowe są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy

V Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie można było zidentyfikować Państwa osoby przez pryzmat tych danych.

W szczególności, dane osobowe przetwarzane będą w zależności od wcześniej określonego celu przetwarzania:

 1. Do momentu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania – w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane są na podstawie zgody lub ustania celu przetwarzania, na który zgoda została wyrażona (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej)
 2. Trwania umowy – w przypadku do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 3. 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
 4. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów marketingowych.

W celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych powyżej wskazane okresy należy liczyć od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie Państwa danych osobowych.

VI Prawa podmiotu

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii,
 2. żądania ich sprostowania (poprawienia),
 3. ograniczenia ich przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 4. Wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są przeze mnie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje również Państwu możliwość wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie przez mnie danych osobowych może naruszać Państwa prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Informacja o obowiązku podania danych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy lub aby spełnić inne Państwa oczekiwania lub żądania.

IX Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie są przeze mnie przetwarzane w sposób zautomatyzowany.